Rusza Fundusz Dróg Samorzadowych

Data publikacji: 14 grudnia 20184 grudnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).

Program rozwoju infrastruktury drogowej - nabór wniosków

Fundusz Dróg Samorządowych jest następcą rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i stanowić będzie, począwszy od roku 2019, instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej.

Ustawa zakłada kilka źródeł finansowania Funduszu. Źródłami finansowymi funduszu będą między innymi wpłaty pochodzące z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz spółek Skarbu Państwa.

Fundusz przewiduje dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie, budowie dróg lokalnych, a także inwestycji w zakresie zadań mostowych i obronnych.

Przyznanie dofinansowania zadań gminnych i powiatowych nastąpi na zasadach konkursowych. W terminie od 1 do 15 lipca roku kalendarzowego minister ds. transportu będzie informował wojewodów o przydzielonych środkach Funduszu na dane województwo. W terminie 14 dni od otrzymania ww. informacji wojewoda ogłosi nabór wniosków. Zasadą jest, że nabór będzie przeprowadzany przynajmniej raz w roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków będzie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie promocyjnej PUW i zawierać będzie:    

  • wysokość środków przeznaczonych na drogi gminne i powiatowe, w tym na zadania wieloletnie,
  • wymogi formalne które powinien spełniać wniosek, w tym jego wzór,
  • termin (30 dni od dnia ogłoszenia) miejsce oraz sposób składania wniosków.

Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł, natomiast maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych zadania. Zadania mogą mieć również charakter wieloletni oraz obejmować wykonanie robót budowlanych na skrzyżowaniach, które nie są w zarządzie wnioskodawcy.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków Funduszu na zadania powiatowe oraz zadania gminne według poszczególnych województw, tym samym określi alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego na rok 2019.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2019 w ramach PRGiPID na lata 2016-2019 stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Wojewodę listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu.

Wojewoda na potrzeby naboru wniosków w ramach Funduszu w roku 2019 określi wzór wniosku aplikacyjnego oraz metodologię oceny wniosków – uwzględniającą wytyczne KRBRD w obszarze poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

W pierwszym kwartale 2019 roku planowane jest zorganizowanie w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego spotkania informacyjnego na temat Funduszu Dróg Samorządowych. O szczegółach samorządy zostaną poinformowane za pośrednictwem platformy ePUAP.