Podkarpacki Urząd Wojewódzki uzyskał dofinansowanie na blisko 690 tys. zł

Data publikacji: 18 lipca 201712 lipca br. Komitet Monitorujący zatwierdził listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) w ramach naboru nr 7/2017/OG-FAMI.

Zmiany w oddziale paszportowym

 Projekt „Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do poprawy obsługi cudzoziemców dla pracowników wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” nr 22/7-2007/OG-FAMI otrzymał dofinasowanie w maksymalnej wysokości 450 885,00 pln. Natomiast projekt „Szkolenia językowe, wizyty studyjne wraz ze szkoleniem z komunikacji międzykulturowej konieczne do poprawy obsługi cudzoziemców dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” nr 23/7-2017/OG-FAMI otrzymał dofinasowanie je w kwocie 236 621,96 pln.

 

Głównym celem realizowanych projektów będzie poprawa jakości obsługi cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z krajów trzecich poprzez przygotowanie lingwistyczne i merytoryczne, a także doposażenie w sprzęt i oprogramowanie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zajmujących się działaniami Wojewody obejmującymi m.in. legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP i wydawaniem im zezwoleń na pracę.

 

Cele szczegółowe projektów

 

  1. Zwiększenie kompetencji językowych pracowników zajmujących się działaniami związanymi z obsługą interesantów z krajów trzecich poprzez organizację spersonalizowanych szkoleń językowych.
  2. Podniesienie umiejętności interpersonalnych pracowników zajmujących się działaniami związanymi z obsługą interesantów z krajów trzecich w zakresie komunikacji międzykulturowej, w tym zwłaszcza w zakresie skuteczności oddziaływania przekazu na przedstawicieli różnych grup kulturowych oraz prowadzenia negocjacji w środowisku wielokulturowym poprzez realizację szkoleń z komunikacji międzykulturowej.
  3. Zwiększenie doświadczenia pracowników zajmujących się działaniami związanymi z obsługą interesantów z krajów trzecich i ich umiejętności związane z efektywną współpracą z organami innych państw zajmujących się sprawami cudzoziemców w wybranych krajach oraz polskimi urzędami zagranicznymi obsługującymi obywateli państw trzecich w kwestii spraw wizowych poprzez wizyty studyjne.

 

Zakładane rezultaty

 

  1. Zwiększenie kompetencji językowych pracowników wydziału, co najmniej o jeden poziom, zajmujących się działaniami związanymi z obsługą krajów trzecich poprzez organizację spersonalizowanych szkoleń językowych głównie z udziałem Native Spikera obejmujących 120 godzin dla każdego pracownika w okresie realizacji projektów.
  2. Podniesienie umiejętności interpersonalnych pracowników wydziału w zakresie komunikacji międzykulturowej, w tym zwłaszcza w zakresie skuteczności oddziaływania przekazu na przedstawicieli różnych grup kulturowych oraz prowadzenia negocjacji w środowisku wielokulturowym poprzez realizację szkolenia z komunikacji interpersonalnej.
  3. Zwiększenie doświadczenia pracowników i ich umiejętności związanych ze współpracą z organami państw zajmującymi się sprawami obywateli krajów trzecich na przykładzie innych europejskich państw poprzez bezpośrednie poznanie doświadczeń tych krajów (za pomocą wizyt studyjnych) w zakresie m.in. procedur i przepływów migracyjnych oraz zezwoleń na pobyt, opracowanie narzędzi monitoringu, systemów ocen, wskaźników i analiz porównawczych do pomiaru postępów w realizacji strategii; badania, analizy, ekspertyzy etc. obejmujące kwestie legalnej i nieuregulowanej migracji.