Oświadczenie wojewody podkarpackiego w sprawie tzw. drogi południowej w Rzeszowie

Data publikacji: 29 maja 2017

Oświadczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie tzw. drogi południowej w Rzeszowie.

W zawiązku z dużym zainteresowaniem dotyczącym sprawy tzw. drogi południowej w Rzeszowie informuję, że:

  1. W dniu 18.04.2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem z dnia 14.04.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od km 3+457,29 do km 9+185,79 – połączenie drogi krajowej nr 19 w ciągu ul. Podkarpackiej z drogą wojewódzką nr 876 w ciągu al. Gen. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w Rzeszowie.

W związku z brakami formalnymi występującymi w ww. wniosku (z których najistotniejszy dotyczył braku pozwolenia wodno-prawnego), inwestor został wezwany (wezwanie z art. 64 § 2 k.p.a. z dnia 20.04.2017 r.) do ich usunięcia w terminie siedmiu dni. Nieusunięcie tych braków w ww. terminie spowodowało pozostawienie podania bez rozpoznania (pismo z dnia 8.05.2017 r.).

  1. W dniu 12.05.2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa ponownie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę tzw. Drogi Południowej, tj. inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od km 3+457,29 do km 9+185,79 – od ul. Podkarpackiej w ciągu DK-19 – relacji Rzeszów – Barwinek do Al. Gen. Wł. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 relacji Stobierna – Dylągówka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

W chwili obecnej trwa weryfikacja dokumentów dołączonych do nowego wniosku pod względem formalnym, tj. sprawdzanie wskazanych działek, materiałów geodezyjnych, wymaganych decyzji oraz wszystkich opinii i uzgodnień.

Jednocześnie informuję, że w związku z licznymi zapytaniami, uwagami i protestami mieszkańców Rzeszowa, dotyczącymi ww. przedsięwzięcia drogowego, składanymi w formie pisemnej i ustnej do tut. organu, Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 6.04.2017 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z prośbą o udzielenie informacji na temat ww. inwestycji, w tym o informacje o podjętych przez Prezydenta działaniach. Do dnia dzisiejszego Prezydent Miasta Rzeszowa nie udzielił odpowiedzi na powyższe pismo.

Wojewoda Podkarpacki przywiązuje dużą wagę do tworzenia nowych dróg i przebudowy oraz modernizacji istniejących. Bezsprzeczny jest fakt bardzo korzystnego wpływu dobrych dróg na rozwój gospodarczy miasta. Nowoczesna infrastruktura drogowa to warunek dla rozwoju gospodarczego, zarówno w skali regionu, jak i kraju. Bez dobrej jakości dróg nie będzie sprawnego przepływu towarów, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców regionu, którzy potrzebują dostępu do rynków pracy czy usług publicznych.

Wskazać przy tym należy, iż Wojewoda nie jest uprawniony do korygowania rozwiązań projektowych planowanych inwestycji, gdyż to inwestor samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań. Natomiast Wojewoda ocenia zgodność zamierzenia inwestycyjnego z obowiązującymi przepisami prawa.