Inwestycje realizowane i dofinansowane dotacją budżetu państwa

Data publikacji: 5 kwietnia 2017W ramach inwestycji dofinansowanych dotacją budżetu państwa zrealizowano od 2016 r. szereg zadań.

Razem bezpieczniej - nabór wniosków

W ramach podsumowania inwestycji realizowanych i dofinansowanych dotacją budżetu państwa w roku 2016 w   ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zrealizowano:

2016r.

Dla województwa podkarpackiego na realizację inwestycji drogowych w roku 2016 w  ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przeznaczona została kwota dotacji budżetu państwa w wysokości 50 270 864 zł, z podziałem po 50% na drogi powiatowe i gminne.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 128 wniosków na łączną kwotę dotacji w wysokości 113 801 477 zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej zostało odrzuconych 25 wniosków.  Z realizacji i dofinansowania dotacją budżetu państwa zrezygnowało 5 samorządów gminnych: Gmina miejska Przeworsk, Gmina Gorzyce, Gmina Medyka, Gmina Lubaczów, Gmina Cieszanów. W ramach posiadanych środków do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 68 wniosków (w tym: 20 dot. dróg powiatowych i 48 dot. dróg gminnych). Z kwoty przyznanej dla woj. podkarpackiego (50 270 864 zł) wykorzystano 50 075 890 zł, co stanowi 99,6% przyznanej dla woj. podkarpackiego dotacji b.p. Powodem niewykorzystania kwoty 194 974 zł były różnice w  rozliczeniach zadań kosztorysem powykonawczym oraz wprowadzenie do realizacji robót niekwalifikowanych.

W ramach wykorzystanej kwoty dotacji przebudowano, wybudowano i wyremontowano 144 823 km dróg, w tym 84,134 km dróg powiatowych i  60,689 km dróg gminnych.

2017r.

Dla województwa podkarpackiego na realizację inwestycji drogowych w roku 2017 w  ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przeznaczona została kwota dotacji budżetu państwa w wysokości 50 270 864 zł.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  wpłynęło 112 wniosków. Pozytywnie ocenionych zostało 93 wnioski na łączną kwotę dotacji 94 103 356 zł. Na dzień dzisiejszy do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 36 zadań (w tym: 12 dot. dróg powiatowych i 24 dot. dróg gminnych), w ramach których wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych zostanie 74 km dróg (w tym: 44,66 dróg powiatowych i  29,34 dróg gminnych). W ramach uzyskiwanych oszczędności po przetargach do dofinansowania wprowadzane będą kolejne zadania z ostatecznej listy rankingowej.

Zarówno w roku 2016 jak i 2017 zadania mogły otrzymać  dofinansowanie dotacją budżetu państwa w wysokości 50% całkowity kosztów zadania, nie więcej jednak niż 3 000 000 zł.

Ponadto, przekazano również środki na odtworzenie infrastruktury samorządowej zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi:

2016 r. 

Jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 76,3 mln zł, które przeznaczono:

– 63,2 mln zł na zrealizowanie 295 zadań (dla 19 powiatów oraz 83 gmin) z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Z tych środków wyremontowano, odbudowano lub przebudowano 252 km dróg gminnych i powiatowych, 106 obiekty mostowe i przepusty na drogach gminnych i powiatowych, a także 2757 mb sieci kanalizacyjnej w ciągu dróg gminnych i powiatowych, 1 obiekt przepompowni ścieków oraz 1 parking przyszkolny,

– 13,1 mln zł na realizację 33 zadań (dla 6 powiatów i 12 gmin oraz dla samorządu województwa) dotyczących zabezpieczenia osuwisk w ramach realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. W ramach tychże środków sfinansowano 23 dokumentacje i 10 właściwych prac zabezpieczających osuwiska.  

2017 r. 

Wojewoda Podkarpacki po zebraniu od jednostek samorządu terytorialnego priorytetowych zadań do wykonania w 2017 r. przesłał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zapotrzebowanie na:

-„odbudowę” infrastruktury komunalnej zniszczonej przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej na 406 zadań (dla 17 powiatów i 84 gmin) na kwotę 111 890 tys. zł,

– „odbudowę oraz zabezpieczenie” infrastruktury komunalnej zniszczonej przez ruchy osuwiskowe ziemi na 33 zadania (dla 8 powiatów i 14 gmin oraz dla samorządu województwa) na kwotę 21 262 tys. zł.

Województwo Podkarpackie w roku 2017 do dnia dzisiejszego otrzymało od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na:

-„odbudowę” infrastruktury komunalnej zniszczonej przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej na 7 zadań (dla 7 powiatów) na kwotę 19 895 tys. zł,

– „odbudowę oraz zabezpieczenie” infrastruktury komunalnej zniszczonej przez ruchy osuwiskowe ziemi na 17 zadań (dla 7 powiatów i 8 gmin) na kwotę 12 613 tys. zł.