Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Mandaty

Wojewoda podkarpacki prowadzi jedynie sprawy związane z egzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r.

 

Wojewoda Podkarpacki jest wierzycielem należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych do dnia 31 grudnia 2015 r. przez funkcjonariuszy, pracowników organów upoważnionych z obszaru województwa podkarpackiego, upoważnionych do ich nakładania w postępowaniu mandatowym. Grzywny te stanowią dochód budżetu państwa. Należności z tytułu grzywien nałożonych w postępowaniu mandatowym przez funkcjonariuszy organów podległych władzom jednostki samorządu terytorialnego (straże miejskie, gminne) stanowią dochód danej jednostki samorządu. Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), jest należnością publicznoprawną i stanowi dochód budżetu państwa.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ewidencjonuje wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego do dnia 31 grudnia 2015 r., zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rachunkowości.

 

Informacji dotyczących postępowania mandatowego, prowadzonej ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych udziela Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjno–Administracyjny
Oddział Ewidencji i Windykacji Należności z Tytułu Mandatów Karnych

ul. Grunwaldzka 15
35–959 Rzeszów

 

Kontakt:

tel. 17 867-17-18 (koordynowanie pracy komórki organizacyjnej)
fax: 17 867-19-50
e-mail: mandaty@rzeszow.uw.gov.pl

Oddział Finansowo-Księgowy
tel. 17 867-11-41 (ewidencja wpłat należności z tytułu mandatów karnych)

 

Numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35–959 Rzeszów

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie
74 1010 1528 0012 1222 3100 0000

IBAN:PL 74 1010 1528 0012 1222 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW

 

Płatności za mandat karny kredytowany nałożony do dnia 31 grudnia 2015 r. należy dokonywać na oryginalnym formularzu, druku mandatu karnego kredytowanego (odcinki A i B) w banku, na poczcie lub bezpośrednio (bez dodatkowych opłat) w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15–pokój nr 28 (parter).

W przypadku wpłaty dokonywanej przekazem pocztowym lub przelewem (również przy pomocy bankowości elektronicznej, internetowej) w opisie przelewu należy podać serię  i numer mandatu, imię i nazwisko oraz adres ukaranego.

Płatności należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (od daty wystawienia mandatu).

 

Zakres i tryb postępowania mandatowego regulują przepisy Działu IX-Rozdział 17 ustawy   z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.).

W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz organu uprawnionego do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może wystawić następujące rodzaje mandatów:

  • kredytowany–ukarany odbiera go bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, zgoda na jego przyjęcie (potwierdzenie odbioru) stanowi o jego prawomocności; niezapłacenie grzywny w terminie 7 dni powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
  • gotówkowy–ukarany odbiera go osobiście za pokwitowaniem uiszczenia grzywny; wydawany jest jedynie osobom czasowo przebywającym na terytorium RP lub mniemającym stałego miejsca zamieszkania albo pobytu; staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi;
  • zaoczny–wysyłany jest pocztą bądź dostarczany przez uprawnionego pracownika/funkcjonariusza sprawcy w sytuacji, gdy wykroczenie stwierdzono pod nieobecność sprawcy; prawomocność zyskuje z chwilą uiszczenia grzywny; nieuiszczenie grzywny w terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia zwykłego mandatu kredytowanego i powoduje skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

 

Funkcjonariusz nakładając grzywnę zobowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
Sprawca wykroczenia ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego.

Organ postępowania mandatowego ma obowiązek pouczyć sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i konsekwencjach odmowy przyjęcia, jak również o ewentualnych dodatkowych kosztach sądowych w przypadku potwierdzenia przez sąd zaistnienia wykroczenia.

Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje sporządzeniem wniosku o ukaranie i skierowaniem go do sądu. Sąd przeprowadzając postępowanie sądowe nie jest związany ustaleniami dokonanymi przez organ, który przeprowadził wcześniej postępowanie mandatowe ani wysokością kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego.

Wojewoda Podkarpacki nie posiada kompetencji i nie jest organem ustawowo upoważnionym do badania zasadności, słuszności i okoliczności nałożenia mandatu. Wyłączne kompetencje w tym zakresie posiada organ upoważniony do nakładania grzywien w postaci mandatu karnego lub właściwy w sprawie sąd, działający na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego przez ukaranego).

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony do sądu w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

Wniesienie przez ukaranego wniosku do sądu o uchylenie prawomocnego mandatu karnego kredytowanego nie wstrzymuje wszczęcia przez wierzyciela egzekucji administracyjnej  i skierowania tytułu wykonawczego do właściwego urzędu skarbowego. Do czasu wydania przez sąd prawomocnego postanowienia korzystnego dla ukaranego – mandat karny pozostaje prawomocny, a w przypadku nieuregulowania – podlega egzekucji administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uchylając mandat karny sąd nakazuje podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

 

Brak wpłaty grzywny w wyznaczonym ustawowo terminie (7 dni) skutkuje wystawieniem przez wierzyciela tytułu wykonawczego (po upływie 28 dni) i skierowaniem go do właściwego–ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej mandatem–urzędu skarbowego w celu wszczęcia  postępowania egzekucyjnego, mającego na celu wyegzekwowanie należności budżetu państwa.

Egzekucja należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego wystawionego do dnia odbywa się na podstawie prawomocnego mandatu.

Do egzekucji należności publicznoprawnych, wynikających z nieuregulowanych w terminie prawomocnych mandatów karnych kredytowanych, mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Wszczęcie egzekucji administracyjnej nie wymaga od wierzyciela uprzedniego doręczenia ukaranemu upomnienia (wezwania do zapłaty).

 

Wojewoda podkarpacki prowadzi jedynie sprawy związane z egzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r.

 

Usługa jest realizowana między innymi za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP.

Warunkiem złożenia przedmiotowego wniosku jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP –  www.epuap.gov.pl

 

Uzyskanie ulgi w spłacie należności z tytułu grzywny nałożonej mandatem karnym możliwe jest jedynie dla mandatów nałożonych na terenie województwa podkarpackiego do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Regulacje prawne:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2367);  
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 650);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).