Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony promocyjnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • materiały publikowane w formie wideo, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub ich autorem jest inny podmiot / organizacja
  • załączniki publikowane jako skany dokumnetów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Sierżęga, psierzega@rzeszow.uw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 867-10-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie posiada cztery budynki w których prowadzi podstawową działalność i obsługuje interesantów.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15, Rzeszów (główna siedziba Urzędu)

Do budynku prowadzą 2 wejścia, pierwsze od strony Ogrodów Bernardyńskich, drugie od strony ul. Grunwaldzkiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od strony Ogrodów Bernardyńskich, znajduje się podjazd dla wózków oraz automatyczne drzwi wejściowe.

Przy drzwiach wejściowych od strony Ogrodów Bernardyńskich, znajduje się plan tyflograficzny opisujący parter budynku. Od drzwi wejściowych do Biura Obsługi Klienta (dalej: BOK) są poprowadzone linie naprowadzające, pasy uwagi oraz zamieszczone pola uwagi (przy: tyflografie, stojaku z płynem do dezynfekcji rąk, wejściu do BOK).

Drugie wejście do budynku, od strony ul. Grunwaldzkiej nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych – korytarze na piętrach od I-VII znajdują się na jednym poziomie, natomiast przejście z hallu głównego na parter (boczne skrzydła budynku) zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy, oraz panel sterowania posiadający dodatkowe oznaczenie w języku Braille’a).

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Na parterze budynku znajdują się komórki organizacyjne, które obsługują największą liczbę klientów Urzędu, w tym osoby niepełnosprawne (tzn. Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie podkarpackim, BOK, Oddział Paszportów i kasy). Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych zlokalizowane jest również pomieszczenie ochrony budynku, przy którym umieszczony jest defibrylator. Na każdym piętrze (z wyjątkiem piętra VII) znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic informacyjnych oraz głosowy – przez pracownika BOK.

Przed budynkiem od strony Ogrodów Bernardyńskich, wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży.

Budynek przy ul. Mickiewicza 10, Przemyśl (Delegatura PUW  w Rzeszowie)

Do budynku prowadzą 2 wejścia, pierwsze od strony Sądu Rejonowego w Przemyślu (czyli od ul. Mickiewicza), drugie od przeciwległej strony budynku (wyjście ewakuacyjne, otwierane w ramach potrzeby). Przy pierwszym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, umożliwiający swobodny dostęp do Delegatury Urzędu. Alternatywnie do głównego wejścia do budynku prowadzą schody wraz z barierką.

Obok budynku znajduję się parking samochodowy z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, jest możliwość otwarcia bocznej bramy ogrodzenia w celu przemieszczenia się osoby niepełnosprawnej z pojazdu do budynku wraz z osobą asystującą. Informacja z numerem telefonu do pracownika Delegatury Urzędu który otworzy ww. bramę, znajduję się na tabliczce informacyjnej obok miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna na parterze i I piętrze budynku nie jest wolna od barier pionowych. Korytarze na parterze i na I piętrze znajdują się na jednym poziomie, ale przejście z parteru na I piętro zapewniają tylko schody. Na parterze budynku zostały wyznaczone linie naprowadzające i pola uwagi do Kancelarii Ogólnej Delegatury Urzędu. Progi pomieszczeń znajdujących się na parterze oznaczone są specjalną taśmą wskazującą na wypukłość.

Na parterze budynku znajdują się komórki organizacyjne, które obsługują największą liczbę klientów Delegatury Urzędu (tzn. Oddział Paszportów, Oddział Cudzoziemców, kasa). Na parterze znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Budynek przy ul. Bieszczadzkiej 1, Krosno (Delegatura PUW w Rzeszowie)

Do budynku prowadzi wejście od strony centrum miasta (czyli od ul. Lwowskiej), przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się pomieszczenie ochrony budynku do którego są poprowadzone linie naprowadzające, pasy uwagi oraz jest zamieszczone pole uwagi.

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych, korytarze od parteru do VI piętra znajdują się na jednym poziomie, przejście z parteru na poszczególne piętra zapewniają schody oraz windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych (windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażone są w system głośnomówiący, informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający dodatkowe oznaczenie w języku Braille’a).

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Na parterze budynku znajdują się komórki organizacyjne, które obsługują największą liczbę klientów Delegatury Urzędu, w tym osoby niepełnosprawne (tzn. Oddział Paszportów, ochrona budynku i kasa). Na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne toalety, a na I piętrze jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o najważniejszych punktach w budynku (lokalizacji komórek organizacyjnych Delegatury Urzędu oraz najemców pomieszczeń) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablicy informacyjnej.

Na parkingu  Delegatury Urzędu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. 1 Maja 4a, Tarnobrzeg (Delegatura PUW w Rzeszowie)

Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne wejście znajduje się od strony północnej, drugie wejście od strony południowej.  Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach od strony południowej, znajduje się zjazd dla wózków. Wejście wyposażone jest w mechanizm umożliwiającą otwarcie drzwi przez pracownika ochrony budynku.  Z tego poziomu, osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą przemieszczać się windą na każdą kondygnację budynku. Drugie wejście do budynku, czyli od strony północnej, nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych. Korytarze na wszystkich piętrach znajdują się na jednym poziomie. Jedna z  wind jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, jest wyposażona w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający dodatkowe oznaczenie w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Na parterze budynku znajdują się komórki organizacyjne, które obsługują największą liczbę klientów Delegatury Urzędu, w tym osoby niepełnosprawne (tzn. Oddział Paszportów, ochrona budynku, kasa). Na poziomie -1  znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o najważniejszych punktach w budynku (lokalizacja komórek organizacyjnych, toalet) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic informacyjnych oraz głosowy – przez pracownika ochrony.

Przed budynkiem od strony południowej, wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×