Dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Data publikacji: 5 grudnia 2018Przedstawiciele podkarpackich powiatów podpisali umowy na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Do samorządów trafi ponad 1,2 mln zł.

Podpisanie umów

 

Celem dofinansowania jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju systemu wsparcia rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie, a także rozwój sieci koordynatorów, których zadaniem jest wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez odpowiednie wsparcie udzielane osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej. Łączna kwota dofinansowania na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. wynosi 1 212 490 zł.

Tegoroczna edycja programu została ogłoszona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lipcu br. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Dotyczy on również zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie zlecenia im realizacji części lub całości zadania przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Umowy na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” podpisało 25 powiatów (w tym miasta na prawach powiatu).