Spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Mariuszem Gajdą

14 marca 2017

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 14 marca br. odbyło się spotkanie z Mariuszem Gajdą podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, mające na celu omówienie problematyki związanej z projektem nowej ustawy Prawo wodne. Dodatkowo, przybliżono plany dotyczące budowy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce, a także stan zaawansowania prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadania  „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”. 

 

Ministerstwo Środowiska przygotowało nowe Prawo wodne, które ma się przyczynić m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce.  Projekt ustawy proponuje utworzenie jednolitej struktury służb gospodarki wodnej na terenie całego kraju,  tzw. Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. W imieniu Skarbu Państwa będzie ono zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. Pozwoli to na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi, co  w efekcie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli. W trakcie spotkania, jak również podczas konferencji prasowej, w której wiceministrowi Mariuszowi Gajdzie towarzyszyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Maria Kurowska oraz licznie przybyli parlamentarzyści. Wiceminister zapowiedział, że nowe Prawo wodne pozwoli na systematyczne podejmowanie działań związanych z gospodarką wodną, ponieważ ochrona przed powodzią powinna być realizowana w sposób przemyślany i ciągły również w odniesieniu do systemów zabezpieczenia przed powodzią. Wojewoda dodała, iż często spotyka się z informacjami płynącymi od jednostek samorządu terytorialnego o braku wody, a nowe Prawo wodne dawać będzie możliwość wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego, których w wyniku niezależnych zdarzeń dosięgnie problem suszy.

 

Niewątpliwie inwestycją kluczową zapewniające prawidłowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa podkarpackiego w chwili obecnej jest pilna budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Powstanie wspomnianego obiektu  jest bardzo istotne dla regionu górnej Wisły, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat występowały zarówno katastrofalne w skutkach powodzie, jak i długotrwałe okresy suszy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia ograniczona zostałaby aktualna strefa zalewu wody 100-letniej na obszarze ok. 5,4 tys. ha, na których zamieszkuje blisko 22 tys. osób. Ochroną objęto by nie tylko ponad 7 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych, ale także 714 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 74 obiekty mostowe, 5 ujęć wód i 7 oczyszczalni ścieków. Nie bez znaczenia pozostaje również stworzenie rezerwuaru wysokiej jakości wody pitnej dla zaopatrzenia dużych aglomeracji miejskich, m.in. Jasła, Dębicy czy Mielca. Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i realizację wspomnianego przedsięwzięcia jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Aktualnie trwają prace mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wiceminister Mariusz Gajda stwierdził na spotkaniu z mediami, iż budowa tego zbiornika jest w pełni uzasadniona i nie wpłynie ona negatywnie na środowisko, a zbiornik poza ochroną przed powodzią będzie także wspomagał zaopatrzenie w wodę w okresach suszy.

 

Wiceminister Mariusz Gajda poruszył również problem zbiornika w Rzeszowie. Jest to istotna sprawa dla społeczności lokalnej miasta Rzeszowa, a mianowicie konieczne jest podjęcie działań mających na celu  odwrócenie procesu degradacji Zalewu Rzeszowskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął się opracowania studium wykonalności dla zadania pn. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”, a następnie po uzyskaniu raportu oddziaływania na środowisko złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.  W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o zgłoszenie ww. zadania do dofinansowania w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Nabór wniosków przewidziany jest na marzec 2017 r. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanie finansowania.