Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – briefing prasowy wojewody

Data publikacji: 17 lipca 2019Realizacja programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to temat dzisiejszego briefingu prasowego wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. W spotkaniu z mediami wzięła również udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Dankowska.

Konferencja prasowa wojewody

Jak podkreśliła wojewoda, „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to kolejny program, który finansowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać gminy i powiaty chcące utworzyć centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 50 mln zł w skali kraju. Wojewoda Ewa Leniart zachęca samorządy do składania wniosków i skorzystania z tej formy wsparcia. Pierwszy nabór rusza 1 sierpnia br. (szczegóły tutaj ).

Program będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy utworzenia centrum.W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające m.in. na:

  • budowie nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu;
  • zakupie budynku przez gminę lub powiat budynku, w którym utworzone zostanie Centrum, a także jego wyposażenie;
  • zmianie przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i wyposażenie w niezbędne urządzenia.

W drugim module samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie centrum. W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na:

  • utrzymaniu działalności Centrum, w tym m. in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opłacaniu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie materiałów do pracy z uczestnikami programu;
  • ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum;
  • pokrywaniu kosztów wynagrodzeń pracowników, w tym opiekunów nocnych.

Źródło: MRPiPS.