Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dot. posiedzenia
10 lutego 2017

10 lutego br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym dokonano oceny sytuacji związanej z występowaniem zjawisk lodowych na rzekach województwa podkarpackiego oraz omówiono przedsięwzięcia prewencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie spływu wód roztopowych.

 

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce oraz organów samorządu terytorialnego.

 

W ostatnich kilku dniach na rzekach województwa podkarpackiego obserwowane są zjawiska lodowe. Główne cieki rzeczne to jest Wisłok, Wisłoka i San i ich dopływy pokryte są lodem o grubości około 15-25 cm. Chwilowe ocieplenie w ubiegłym tygodniu spowodowało rozpoczęcie spływu kry, lodu i śryżu, powodując lokalne zatory i piętrzenie wód głównie w górnych odcinkach dopływów Wisłoki i Sanu (Jasiołka i Osława). Sytuacja na rzekach jest stale monitorowana przez inspektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz lokalne samorządy.

 

W rejonie zatoru lodowego w miejscowości Zagórz na rzece Osława od 6 lutego podjęte zostały działania związane z udrożnieniem rzeki przy użyciu ciężkiego sprzętu skierowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wykonany kanał na długości ok. 200 m umożliwia spływ wody w dół rzeki minimalizując ryzyko lokalnych podtopień powyżej zatoru.

 

Mając na uwadze aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną związaną ze zlodzeniem rzek w ich środkowych i dolnych biegach, uniemożliwia ona w chwili obecnej udrażnianie rzek za pomocą materiałów wybuchowych oraz wskutek podnoszenia stanu wód w wyniku interwencyjnego spuszczania wód ze zbiorników. Działania takie, w ocenie specjalistów, mogłyby doprowadzić do szkód oraz zjawisk nieprzewidywalnych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla mieszkańców tych terenów oraz lokalnych społeczności poniżej.

 

Aktualna rezerwa powodziowa na zbiornikach wodnych oraz spowolnienie topnienia śniegu w górach nie stwarza zagrożenia powodziowego na rzekach województwa podkarpackiego. W drugiej dekadzie lutego prognozowany wzrost temperatur powinien spowodować naturalny spływ wód roztopowych i lodów. Sytuacja na rzekach województwa podkarpackiego jest na bieżąco monitorowana.