Otwarte posiedzenie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Data publikacji: 14 czerwca 2017Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w otwartym posiedzeniu Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Otwarte posiedzenie na Uniwersytecie Rzeszowskim

Rada Społeczno-Gospodarcza Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego jest społecznym organem wspierającym działania wydziału w obszarze dydaktyki, nauki i współpracy z otoczeniem, m.in. współpracy badawczo-naukowej i pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych w ramach realizacji projektów badawczych, rozwojowych. Podczas spotkania rozmawiano  m. in. o innowacjach w rolnictwie, formach wsparcia finansowego dla producentów i przetwórców rolno-spożywczych, o  funduszach na rzecz rozwoju rynku produktów i energii odnawialnej, a także o potencjale naukowym i badawczym dla rozwoju obszarów wiejskich. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego oraz reprezentanci środowiska naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła uwagę na fakt, że ważną rolę w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich odgrywa mocna kadra naukowa w jednostkach uniwersyteckich, kształcąca na kierunkach rolniczych i przyrodniczych oraz absolwenci tych kierunków. Dzisiaj absolwent kierunku rolnictwo – inżynier rolnictwa  musi być sprawnym przedsiębiorcą prowadzącym własne gospodarstwo lub być przygotowanym,  by pracować na różnych stanowiskach w agrobiznesie czy administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich – powiedziała podczas posiedzenia.

Wojewoda przypomniała również, że w maju br.  pod jej przewodnictwem odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Efektem końcowym pracy zespołu będzie przygotowanie strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w której wskazane zostaną najważniejsze zadania rozwojowe nakreślające kierunki działań w naszym regionie. Przy wojewodzie podkarpackim działa również Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. rolnictwa i obszarów wiejskich, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, a także środowisk naukowych z terenu Podkarpacia. Działalność rady ma charakter opiniodawczo-doradczy w kwestiach szeroko rozumianej problematyki dotyczącej wsi i rolnictwa. Omawiane w trakcie posiedzeń tematy obejmują m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem instrumentów wsparcia obszarów wiejskich dostępnych w ramach funduszy strukturalnych, kształtowaniem się sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, a także sprawy z zakresu produkcji i przetwórstwa żywności.

 

Fot. Uniwersytet Rzeszowski