Afrykański pomór świń (ASF)

Aktualna sytuacja w województwie podkarpackim

2021/02/01

Sytuacja epizootyczna odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie podkarpackim w 2021 r.

Trzoda chlewna – brak ognisk.

Na dzień publikacji na terenie województwa podkarpackiego nie obowiązują akty prawa miejscowego (rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego i powiatowych lekarzy weterynarii) w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, dotychczasowe zostały uchylone do końca ubiegłego roku.

W województwie podkarpackim ustalone są następujące obszary zwalczania choroby, określone w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich:

 • Obszar zagrożenia (tzw. strefa niebieska), gdzie stwierdza się chorobę u świń i dzików:

— gminy Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

— gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

— gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

— gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

— gmina Stubno w powiecie przemyskim,

— część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

 • Obszar objęty zagrożeniami (tzw. strefa czerwona), gdzie chorobę stwierdza się u dzików:

— powiat stalowowolski,

— gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

— gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

— gminy Grodzisko Dolne, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San w powiecie leżajskim,

— gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

— powiat tarnobrzeski,

 • Obszar ochronny (tzw. strefa żółta), okalający powyższe, gdzie nie stwierdza się choroby ASF:

— gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

— gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

— powiat miejski Przemyśl,

— gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

— powiat łańcucki,

—gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

— gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim.

Dziki – 11 przypadków potwierdzone u 13 dzików na terenie 3 powiatów:

Powiat lubaczowski:

W br. chorobę potwierdzono u 6 dzików, w gminach: Horyniec Zdrój, Cieszanów, Stary Dzików.

Łącznie w br. stwierdzono 6 przypadków ASF.

Powiat przeworski:

W br. – 1 przypadek (u 1 dzika) na terenie gminy Adamówka.

Powiat jarosławski:

4 przypadki (u 6 dzików) na terenie gmin: Jarosław, Wiązownica.

Lokalizację przypadków oraz ognisk i wyznaczone strefy w Polsce zobrazowano na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa .

Źródło: załącznik do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE.

Podjęte działania:

 • Działania koordynowane są przez Wojewodę Podkarpackiego poprzez organizowane (w czasie pandemii głównie zdalne) posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto organizowane są na bieżąco spotkania robocze mające na celu uzgodnienie i kompleksową realizację podejmowanych wspólnych działań przez zespoloną administrację rządową.
 • Na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie nr 3/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego i rzeszowskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 757) nakazując zarządcy dróg publicznych – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, niezwłoczne zamknięcie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt (dzików) w pasie drogowym autostrady A4 od strony północnej na odcinku od Przejścia Granicznego w Korczowej do węzła drogowego Rzeszów Wschód. Zadanie zostało wykonane. Wykonano także zamknięcie przejść dla zwierząt (dzików), znajdujących się w pasie drogowym autostrady A4 od strony północnej od węzła drogowego Rzeszów Wschód do granicy z województwem małopolskim (rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 22/2020 z z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego Dz. U. Woj. Podkarpackiego poz. 3388).
 • Kontynuowane są działania związane z depopulacją dzika, głównego wektora wirusa ASFV. W miesiącach styczniu i lutym myśliwi prowadzą polowania w ramach planów łowieckich, dlatego na ten czas zaniechano odstrzałów sanitarnych. Jedynie, z uwagi na zagrożenie epizootyczne związane z odnotowywanymi przypadkami ASF na Słowacji blisko granic Polski, na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie nr 38/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Magurskiego Parku Narodowego w części leżącej na obszarze województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 5196).
 • Dodatkowo na wniosek i w porozumieniu z Łowczymi Okręgowymi Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego dzierżawiącymi obwody łowieckie na terenie województwa podkarpackiego w m-cach listopad – grudzień 2020 r. powołane zostały grupy zadaniowe składające się z myśliwych z obwodów łowieckich położonych w strefach zwalczania ASF, których celem było pozyskanie jak największej liczby dzików będących wektorem choroby w ramach ubiegłorocznego rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 4/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa podkarpackiego. Podjęły one pracę na terenie północnych powiatów tut. województwa, na obszarze których stwierdzono w 2020 r. najwięcej przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików.
 • Realizowane są aktywne poszukiwania padłych dzików celem oceny aktualnego stanu epizootycznego województwa z udziałem myśliwych, leśników i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. W ub. roku, na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie nr 28/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 3573). Wzmocniło to działania poszukiwawcze realizowane wówczas w ramach „Procedury zorganizowanych przeszukiwań obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”, opracowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii i zaakceptowanej przez kierownictwo resortu rolnictwa i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Procedura ta została w woj. podkarpackim rozszerzona na wszystkie obwody łowieckie, gdzie w każdym obwodzie minimum 2 razy na miesiąc wykonywane są poszukiwania padłych dzików i/lub ich szczątków. Kontynuacja działań związanych z poszukiwaniem padłych dzików w 2021 r. realizowana jest o nowe rozporządzenie nr 40/2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 5362). Nakazuje ono także poszukiwanie padłych dzików także na terenie Magurskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego, z uwagi na zagrożenie ASF ze strony Słowacji.
 • Ponadto wzdłuż przebiegu linii kolejowej na granicy powiatów tarnobrzeskiego i mieleckiego wykonano barierę zapachową mającą na celu powstrzymać migrację dzików z części objętej ograniczeniami (powiat tarnobrzeski) do strefy ochronnej (powiat mielecki). Czynności te zostały wykonane już kilku-krotnie celem zachowania ciągłości środka odstraszającego dziki. Kolejną barierę zapachową (także kilku-krotnie) wykonano na niewygrodzonych zintegrowanych przejściach dla zwierząt w ciągu autostrady A4. Działania te przynoszą zamierzony efekt, planowane są dalsze czynności w tym zakresie.

Ø  Zauważalny jest wzrost liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń w Republice Słowackiej. Z końcem 2020 r. słowackie służby weterynaryjne potwierdziły wystąpienie przypadków ASF u dzików padłych, znalezionych poza obszarem objętym ograniczeniami na terenie tego kraju, ok. 30 kilometrów od granic woj. podkarpackiego i kilkanaście km od granic woj. małopolskiego. W związku z tym na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego wzmożono monitoring bierny (dotyczy padłych dzików, ich badanie i eliminację ze środowiska) oraz kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie w południowych powiatach obu województw, graniczących ze Słowacją. Dodatkowo, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii (PWLW) w dniu 20 stycznia 2021 r. uczestniczył wspólnie z dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego (MPN) oraz strażnikami Parku w wizji lokalnej na granicy polsko-słowackiej, gdzie planowane jest zastosowanie oprysku preparatem zapachowym odstraszającym dziki celem zapobieżenia ich migracji ze Słowacji do Polski. Oprysk mógłby być zastosowany na południowej granicy MPN ze Słowacją, która po stronie woj. podkarpackiego liczy około 14 km. Obecne warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie bariery.

 • Prowadzone są szkolenia dla myśliwych, ale także dla rolników, realizowane za pośrednictwem starostw, na poziomie gmin, we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego, przy udziale Inspekcji Weterynaryjnej, podczas których przekazywane są ulotki, w tym najnowsza dotycząca spełnienia zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Rozpropagowywana ona jest wśród rolników nie tylko poprzez lekarzy weterynarii, ale także za pośrednictwem Biur Powiatowych ARiMR, doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz poprzez publikację w Biuletynie Podkarpackiej Izby Rolniczej.
 • Zwalczanie choroby opiera się o następujące filary:
 • polowania i odstrzał sanitarny (Eliminacja wektora – depopulacja dzika);
 • poszukiwanie i usuwanie padłych dzików (Eliminacja wirusa asfv ze środowiska naturalnego);
 • bioasekuracja myśliwych podczas polowań oraz zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa ASFV.

Kolejny to ochrona granic, realizowana m. in. poprzez konfiskaty produktów pochodzenia zwierzęcego na granicy Państwa przez Krajową Administrację Skarbową.

 


Sytuacja epizootyczna odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie podkarpackim w 2019 r.

Trzoda chlewna – brak ognisk.

Dziki – 55 przypadków.

Powiat lubaczowski:

Chorobę potwierdzono najpierw u dzików w powiecie lubaczowskim, w gminie Narol, blisko granicy z woj. lubelskim. Pierwszy przypadek stwierdzono 29 lipca br. Do 13 września odnotowano łącznie 12 przypadków.

Kolejne potwierdzone zgłoszenia, w okresie od 18 listopada br. odnotowano w tym powiecie w gminach Narol i Cieszanów – kolejne 26 przypadków. Łącznie w br. stwierdzono 38 przypadków ASF.

Powiat niżański:

Od 21 listopada do końca 2019 r. odnotowano 10 przypadków na terenie gmin: Rudnik, Jeżowe, Krzeszów i Nisko.

Powiat przeworski:

Od 26 listopada do końca 2019 r. – 2 przypadki na terenie gminy Adamówka.

Powiat leżajski:

Od 3 grudnia do końca 2019 r. – 5 przypadków na terenie gmin: Leżajsk i Nowa Sarzyna.

****

W roku 2019 nie stwierdzono choroby w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Odnotowano natomiast po raz pierwszy w województwie ASF u dzików. Pierwszy przypadek stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 29 lipca w gminie Narol w powiecie lubaczowskim. Kolejne 11 przypadków wystąpiło na terenie tej gminy do dnia 13 września br., wszystkie w pobliżu granicy z województwem lubelskim.

W dniu 18.11.2019 r. potwierdzono chorobę na ww. terenie u kolejnego dzika. Dwa kolejne przypadki – 23 .11.2019 r. na terenie gmin Narol oraz po raz pierwszy – Cieszanów. Aktualnie, zgodnie z regionalizacją określoną w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, gmina Narol znajduje się w strefie niebieskiej (obszar zagrożenia), natomiast gmina Cieszanów znajduje się w strefie czerwonej (obszar objęty ograniczeniami).

Po raz pierwszy choroba wystąpiła także w powiecie niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem. Potwierdzono tam 3 przypadki ASF u dzików (21.11.2019 r.) w strefie żółtej (obszar ochronny).

W związku z powyższym Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 22.11.19 br. skierował do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego i leżajskiego.

Na terenach, gdzie wystąpiła choroba wstrzymane zostały polowania i odstrzały sanitarne dzików, trwa aktywne poszukiwanie padłych dzików celem oceny aktualnego stanu epizootycznego na tym terenie.

Ponadto 27. 11 br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tej sprawie. Podczas tego posiedzenia Wojewoda Podkarpacki wydał rekomendacje dla służb, inspekcji i straży zaangażowanych w zwalczanie choroby, tak aby były prowadzone spójnie i wielokierunkowo. Do najważniejszych działań należy zaliczyć przede wszystkim te związane z bioasekuracją granicy Państwa, odstrzałem sanitarnym oraz działaniami prewencyjno-informacyjnymi. Wojewoda Podkarpacki wystąpiła ponadto z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie poszukiwania padłych dzików na ustanowionych obszarach zwalczania choroby.


21.06.2019 r. w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie stwierdzono wynik dodatni prób narządowych pobranych od dzika padłego w miejscowości Jeziernia –Podbełżec, pow. tomaszowski, woj. lubelskie w odległości ok. 3,3 km od granicy województwa podkarpackiego (gmina Narol, pow. lubaczowski), potwierdzony dzień później przez laboratorium referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tomaszowie wydał rozporządzenie Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w części powiatu lubaczowskiego w sprawie ustanowienia obszaru skażonego wokół stwierdzonego przypadku (Dz. U. Woj. Podk. poz. 3433). Objęto nim na terenie województwa podkarpackiego część gminy Narol.

Komisja Europejska w dniu 28.06.2019 r. opublikowała decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1110 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Wyznaczono obszar objęty ograniczeniami tzw. strefę czerwoną w powiecie lubaczowskim obejmując nim w całości gm. Narol i Horyniec-Zdrój.

W dniach 28 czerwca, 5 i 12 lipca br. na ww. terenie przeprowadzone zostało aktywne poszukiwanie dzików. Przeszukano łącznie obszar o powierzchni 1380 ha (lasy). Znaleziono 1 sztukę padłego prosięcia dzika, u którego badaniem laboratoryjnym wykluczono zarówno afrykański pomór świń (ASF), jak i klasyczny pomór świń (CSF). Działania te zrealizowano przy współpracy z myśliwymi, leśnikami oraz pracownikami Państwowej Straży Łowieckiej. Ponadto w dniach 9, 16 i 17 lipca br. kontynuowano ww. akcję na otwartym terenie (pola) przy użyciu drona udostępnionego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Nie znaleziono padłych dzików jak i ich szczątków. Stwierdzono ślady bytowania zwierząt (bez wskazania gatunku), wygniecione zboże. Przeszukano łącznie obszar o powierzchni 1060 ha.

09.07.2019 r. w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie stwierdzono wynik dodatni prób pobranych od dzika padłego w miejscowości Bełżec, pow. tomaszowski, woj. lubelskie w odległości ok. 2,7 km od granicy województwa podkarpackiego (gmina Narol, pow. lubaczowski), potwierdzony 12 lipca 2019 r. przez laboratorium referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tym samym dniu, tj. 12.07.2019 r. ww. Instytut potwierdził wystąpienie ogniska ASF w gospodarstwie utrzymującym 8 świń także w miejscowości Bełżec w odległości ok. 4 km od granicy województwa podkarpackiego. Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tomaszowie wydał rozporządzenie Nr 4/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu lubaczowskiego (Dz. U. Woj. Podk. poz. 3721). Objęto nim na terenie województwa podkarpackiego część gminy Narol (rozporządzenie – w załączeniu).


Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r., w godzinach popołudniowych, potwierdzono wystąpienie ogniska Afrykańskiego pomoru świń u świń, w gospodarstwie, w którym utrzymywane było 19 sztuk trzody chlewnej w różnym wieku.

Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby położone jest w miejscowości Nowe Sioło, w gminie Cieszanów (powiat lubaczowski, województwo podkarpackie).

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od świń z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. Afrykańskiego pomoru świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Służby weterynaryjne niezwłocznie wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia ASF u świń, w tym uśmiercenie i utylizację świń w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne.

W związku z wystąpieniem choroby zostało wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ASF, sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmie swoim zasięgiem tereny gmin Cieszanów, Lubaczów i Oleszyce.

Ponadto w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/starosta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u świń, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF. Należy również zgłaszać każdy przypadek znalezienia padłego dzika.

Choroba w Polsce występuje od 2014r. w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Województwo podkarpackie do tej pory dzięki skutecznie prowadzonej akcji profilaktycznej broniło się przed ta chorobą.

Zwracamy się z apelem o przestrzeganie zaleceń przekazywanych przez samorządy oraz służby weterynaryjne w celu uniknięcia szerzenia się tej choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu – zarówno dla lokalnej gospodarki jak i mieszkańców województwa.

W dniu 2 sierpnia br w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem ogniska ASF na terenie województwa podkarpackiego. Na spotkaniu wydane zostały rekomendacje dla wszystkich służb, inspekcji oraz straży i samorządów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczaniu choroby.

Informacja nt. uchylenia obszarów ASF ustanowionych rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie

 

Informujemy, że w związku ze spełnieniem wymagań dotyczących uchylenia rozporządzenia  Nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu lubaczowskiego, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wydał rozporządzenie Nr 6/2018 z dnia 8 października 2018 r. uchylające rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu lubaczowskiego.

Jednocześnie z dniem publikacji w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego z dniem 8 października przestają obowiązywać nakazy i zakazy wydane w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym ustanowione w ww. rozporządzeniu.

Od  dnia 21 sierpnia 2018 r. nie wystąpiły nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w obszarze zapowietrzonym ani tez zagrożonym.

Ponadto na terenie województwa podkarpackiego brak jest stwierdzonych przypadków choroby u dzików, co potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych  dzików padłych oraz pozyskanych przez myśliwych w polowaniach.

W dalszym ciągu w mocy zostają wymagania związane z wyznaczeniem obszarów zagrożenia oraz obszaru ochronnego (strefy unijne). Zasięg wyznaczanych stref przez Komisję Europejską znajduje się w  załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5510). Obrazowanie graficzne wyznaczanych stref w Polsce znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa .

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×